top of page

תוכנית "הדרך החדשה"

מטמון.png

קהל יעד

המיועדת בעיקר לתלמידים בני העדה האתיופית. התכנית מיועדת לתלמידים מצטיינים, המומלצים על ידי הצוות החינוכי בבתי הספר, והיא מופעלת  ע"י מורי מרכז מטמון (השנה ביה"ס אילן רמון).

מטרת התכנית לחשוף את התלמידים בני הקהילה האתיופית ותלמידים נוספים לקורסי העשרה והעמקה בתחומי דעת מגוונים המזמנים הרחבת ידע עולם, פיתוח כישורי שפה, טיפוח אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה, טיפוח חשיבה יצירתית, למידה חווייתית ומאתגרת, וכן תכנים ופעילויות לטיפוח היבטים רגשיים, חברתיים וערכיים.

היעד- בוגרי התכנית ישתלבו בחטיבה ובתיכון בכיתות מדעיות, בכיתות מצטיינים.

יפתחו קבוצות ייעודיות לתוכנית זו, לתלמידים מומלצים ע"י בית הספר הלומדים בכיתות ג'-ו'. כל קבוצת תלמידים תמנה 15-18 תלמידים בחלוקה של שני שלישים תלמידים מבני הקהילה האתיופית ועד שליש שאינם בני הקהילה האתיופית.

התלמידים ייחשפו בכל סמסטר לשני קורסים שכל אחד מהם יהיה בן שעתיים אקדמיות ברצף. לשם כך תוקצנה לכל קבוצה ארבע ש"ש.

תהליך איתור התלמידים ייעשה ע"י מנהלת בית-הספר שתמליץ על תלמידים מצטיינים.

קריטריונים לקבלת תלמידים לתוכנית:

​1. בעלי הישגים טובים

2. בעלי מוטיבציה ללמידה

3. סקרנים

4. אחראיים

5. התנהגות טובה מאד

פרויקט שיער.JPG
bottom of page