top of page

תוכנית המצטיינים

מטמון.png

אופן הלימוד

הלימודים במרכז מטמון מותאמים לצרכים והמאפיינים הייחודיים של המצטיינים וכוללים שיטות למידה מגוונות: למידה פרונטאלית, למידה בקבוצות, חקר אישי, למידה מבוססת פרויקטים, דיון בדילמות, הרצאות, למידה חוץ כיתתית (סיורים וטיולים), למידה מרחוק. אין במרכז שעורי בית או מבחנים אך יש עבודות שעל התלמידים להכין או להשלים בבית כחלק מדרישות הקורסים השונים.

תלמידים חדשים

תלמידי כתה ג' ותלמידים חדשים נוספים שעברו את המבחן והוכרו כמצטיינים יקלטו למרכז לאחר ביצוע רישום ותשלום. תלמידים שנבחנו בתנאים מותאמים מתבקשים להעביר למזכירות את המסמכים שהוגשו לוועדת ההתאמות (כגון: אבחון מקצועי, חוות דעת של ביה"ס). כמו כן, תלמידים אחרים בעלי לקויות למידה, בעיות בריאותיות או צרכים מיוחדים אחרים נודה מראש על מסירת מידע שיסייע לשילובם המיטבי במרכז.

למידה במצבי חירום

מרכז מטמון הינו מוסד לימודים רשמי של משרד החינוך. אנו מחויבים לפעול בעתות שיגרה וחירום בהתאם להוראות הפעולה המפורסמות ע"י משרד החינוך. אי לכך, יש סיכוי שבעקבות משבר מתמשך נלמד באופן מקוון ו/או היברידי. ימי לימוד אלו נכללים במספר המפגשים השנתי, על אף שיתכנן ויהיו שינויים במערכת הרגילה ובשעות הלימוד. מורי המרכז נערכים להוראה משמעותית מרחוק והתאמה של הקורסים השונים ללמידה מרחוק. בנוסף, נבנית תוכנית חברתית ורגשית למתן מענה לאספקטים אלו גם במצב של למידה מרחוק.

IMG_8071.JPG
bottom of page